Bel ons nu: +32 11 900 600

Algemene voorwaarden

I. Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Mastronardi Software en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.

1.2. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per E-mail, per telex of per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van Mastronardi Software.

1.3. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.

1.4. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Mastronardi Software uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever deze voorwaarden uitsluiten.

1.5. Alle offertes en aanbiedingen door of namens Mastronardi Software zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Mastronardi Software ingetrokken worden zo lang Mastronardi Software een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de klant of door prijswijzigingen van leveranciers.

1.6. Mastronardi Software behoudt zich het recht elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.

1.7. Het plaatsen van een bestelling of opdracht bij Mastronardi Software geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Een hyperlink naar (of een kopij van) deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota's van Mastronardi Software. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden.

1.8. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

2. Prijzen, tarieven en betaling

2.1. Alle prijzen en tarieven van Mastronardi Software zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 50% op het voorziene totaalbedrag inclusief btw van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan Mastronardi Software vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling.

2.3. Partijen kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet aan wijzigingen onderhevig zijn, met uitzondering van het in de algemene voorwaarden bepaalde.

2.4. Indien terzake van de uitvoering van de werkzaamheden geen vaste prijs is overeengekomen, zal Mastronardi Software de bestede uren en gemaakte kosten wekelijks of maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de sinds het tijdstip van de overeenkomst van kracht geworden tarieven.

2.5. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zijnde, behoudens andersluidend beding, dertig dagen na de factuurdatum, of contant bij levering of voltooiing van de werkzaamheden, al naargelang de duidelijke vermelding op de factuur waarvan onderhavige voorwaarden een integrerend deel van uitmaken.

2.6. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van Mastronardi Software vermeld op de factuur.

2.7. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen per dag vertraging à rato van 1% per maand. Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke van betaling op de vervaldag de factuurbedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 50 verhoogd. Bovendien zal voor elke herinnering, per mail of brief, een vaste forfaitaire kostenvergoeding worden aangerekend van € 25.

2.8. In geval van niet-betaling behoudt Mastronardi Software zich het recht om eventuele abonnementen op diensten van Mastronardi Software, of nog op de door haar verkochte, verhuurde of beheerde webhostings, websites, opleidingen, enzovoort tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren. Hiervoor zal steeds een vergoeding van € 75, onder voorbehoud van het recht van Mastronardi Software om de inwerkelijkheid geleden schade te vorderen, aangerekend worden.

2.9. In geval van niet-betaling van één van de openstaande facturen behoudt Mastronardi Software zich het uitdrukkelijke recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de opdrachtgever en iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen, minstens haar prestaties op te schorten.

2.10. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Mastronardi Software bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en de alsdan gerezen kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.11. Iedere klacht zal door Mastronardi Software grondig onderzocht worden indien zij, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de acht dagen na levering van de goederen en/of diensten.

2.12. Klachten van de opdrachtgever over de ontvangen factuur dienen tevens binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan Mastronardi Software, zoniet worden de facturen als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd. Alle schriftelijke klachten dienen duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist, alsook de reden van betwisting. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald.

2.13. De in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

3. Annulering

3.1. Bestellingen en opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voorzover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:

a. Mastronardi Software stemt uitdrukkelijk schriftelijk in met de annulering.

b. De annulering dient plaats te vinden vooraleer de levering heeft plaatsgevonden of voor dat Mastronardi Software in welke vorm of hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen.

c. Bestellingen van domeinnaamregistraties en verlengingen van domeinnamen, via welke wijze dan ook, kunnen nooit worden geannuleerd. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht van/tot domeinregistratie worden deze overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Heeft u met ons automatisch verlengen afgesproken, dan worden deze overeenkomsten stilzwijgend en automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste drie (3) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen. Bij gebreke aan opzegging (of opzegging buiten de opzegtermijn van 3 maand) wordt een dienst/product automatisch verlengd, en ontvangt de opdrachtgever hiervan de vervolg factuur. Als er geen afspraken zijn gemaakt rond automatische verlengingen dan zal u via email gevraagd worden de domeinnaam voor vervaldatum te verlengen en te betalen om de verlenging uit te voeren.

4. Uitvoering

4.1. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden gefaseerd zullen plaatsvinden, kan Mastronardi Software de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.2. Indien het uitvoeren van een bestelling of opdracht; op verzoek van de klant, voor een onbepaalde tijd dient te worden stopgezet en dit extra kosten teweeg brengt, vallen deze kosten steeds ten laste van de opdrachtgever.

4.3. Indien de opdrachtgever de in de overeenkomst gegeven bestelling of opdracht wenst te wijzigen of uit te breiden, kan dit slechts nadat beide partijen schriftelijk hun akkoord hebben bevestigd over de uit te voeren wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en de leveringsdatum.

4.4. Behoudens voorafgaande overeenkomst is Mastronardi Software niet gehouden clichés, ontwerpen, afbeeldingen, foto's, films, logo's, html documenten, enz. te bewaren.

5. Wijzigingen en meerwerk

5.1. Onder meerwerk dient onder meer te worden verstaan iedere wijziging van de functionele specificaties zoals die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke overeenkomst of nadien, ongeacht op welk moment, overeengekomen specificaties.

5.2. Mastronardi Software zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de specificatie het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.

5.3. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Mastronardi Software de opdrachtgever van tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

5.4. Wijzigingen zullen niet worden uitgevoerd alvorens deze in een door partijen getekend aanhangsel bij de oorspronkelijke overeenkomst zijn vastgelegd.

5.5. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

6. Termijnen

6.1. Eventuele bij de bestelling of het plaatsen van de opdracht vermelde termijnen lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de benodigde documenten volgt of vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.

6.2. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, tekeningen, afbeeldingen, modellen, foto's, teksten, enzovoort, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven of het uitstellen van samenkomsten, in gebreke is gebleven.

6.3. Indien overschrijding van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal Mastronardi Software de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

6.4. Daar de leveringstermijn door daden van derden en gevallen van overmacht kan beïnvloed zijn, worden zij niet als uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding

6.5. Overschrijding van enige termijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op ontbinding en/of opschorting van zijner verplichtingen uit hoofde van andere contracten.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden

8. Eigendom en bescherming

8.1. Zaken blijven eigendom van Mastronardi Software tot alle door de opdrachtgever terzake verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

8.2. Zaken en programmatuur zijn vanaf het moment dat zij door Mastronardi Software ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever, voor zijn rekening en risico.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Mastronardi Software aanvaardt wettelijke verplichtingen tot gemeenrechtelijke schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.

9.2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kan Mastronardi Software slechts gehouden zijn tot een betaling van een vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die werd ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

Iedere gehoudenheid van Mastronardi Software voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Mastronardi Software is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever, en schade wegens door Mastronardi Software gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gebreken in de materialen die voor Mastronardi Software verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

9.3. De door Mastronardi Software te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door Mastronardi Software aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief btw).

Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief btw) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Mastronardi Software in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van Mastronardi Software.

9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan, binnen een termijn van twee weken, de schade per aangetekend schrijven aan Mastronardi Software heeft gemeld.

9.5. Mastronardi Software is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door Mastronardi Software werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan Mastronardi Software niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten/diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan Mastronardi Software wijzigingen aan de producten/diensten hebben aangebracht

9.6. De opdrachtgever vrijwaart Mastronardi Software voor alle schade die Mastronardi Software mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Mastronardi Software geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen :

- aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Mastronardi Software die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

- aanspraken van derden, werknemers van Mastronardi Software daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Mastronardi Software geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor Mastronardi Software verborgen was.

9.7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, de programmatuur en van de door Mastronardi Software te verlenen diensten.

10. Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de tekortkoming of vertraging hen niet kan worden toegerekend, of indien nakoming redelijkerwijze te bezwarend of niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van partijen ontstane verandering van omstandigheden sedert het sluiten van de overeenkomst.

10.2. De partij die overmacht inroept zal de andere partij onverwijld schriftelijk ervan in kennis stellen, evenals van het ophouden van de omstandigheden van overmacht.

11. Ontbinding, beëindiging en opschorting

11.1. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens Mastronardi Software niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van vereffening en/of faillissement verkeert, heeft Mastronardi Software het recht zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle of bepaalde, naar keuze van Mastronardi Software, met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten eenzijdig en onmiddelijk te beëindigen, onverminderd andere aan Mastronardi Software wettelijk toekomende rechten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden alsdan dadelijk opeisbaar.

11.2. Wanneer de opdrachtgever enige op grond van deze algemene voorwaarden of een uit hoofde van met Mastronardi Software gesloten overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is Mastronardi Software, onverminderd haar overige rechten ter zake, bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

12. Intellectuele en industriële vermogensrechten

12.1. De opdrachtgever erkent dat Mastronardi Software de exclusieve eigenaar of licentiehouder is van alle merken-, octrooi- of auteursrechten die verbonden zijn aan alle door Mastronardi Software geleverde producten en diensten. De opdrachtgever stemt ermee in dat hij tijdens de duur van de overeenkomst en daarna, geen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht waarvan Mastronardi Software eigenaar of licentiehouder is, zal aanvechten.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De overeenkomsten tussen Mastronardi Software en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met door Mastronardi Software gesloten overeenkomsten zullen steeds beslist worden door de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

14. Overdracht rechten en verplichtingen

14.1. Mastronardi Software is ten allen tijde bevoegd zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, na voorgaande schriftelijke mededeling, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

14.2. De opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten slechts overdragen na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Mastronardi Software, welke toestemming aan de opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

15 Geldigheid en uitleg

15.1. Indien één of meer van de bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, nietig of ongeldig blijkt, dan wel wordt vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

II. Ontwikkeling en onderhoud van websites en programmatuur

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II gelden specifiek voor alle door Mastronardi Software ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden inzake het ontwikkelen en onderhouden van websites en programmatuur op grond van nadere specificaties en functionele vereisten.

1.2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2. Uitvoering

2.1. Op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke website/programmatuur ontwikkeld zal worden.

2.2. Mastronardi Software staat in voor de correctie van de aan haar toe te schrijven fouten. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen buiten onze wil tot gevolg hebben, zullen worden aangerekend volgens de geldende tarieven.

3. Oplevering en acceptatie

3.1. Mastronardi Software zal de ontwikkelde websites en/of programmatuur aan de opdrachtgever conform specificatie opleveren.

3.2. De opdrachtgever heeft het recht de website/programmatuur gedurende een periode van 8 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Doel van de test is vast te stellen of de website/programmatuur voldoet aan de overeengekomen specificaties.

3.3. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de website/programmatuur gebreken vertoont of niet aan de schriftelijke specificaties voldoet, zal de opdrachtgever Mastronardi Software terstond in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Mastronardi Software zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs werd ontwikkeld.

3.4. Kleine gebreken die de operationele ingebruikname niet in de weg staan zijn geen reden om de acceptatie te onthouden. Door feitelijke ingebruikname van de website/programmatuur of onderdelen daarvan heeft de opdrachtgever de website/programmatuur of die onderdelen geaccepteerd.

3.5. De website/programmatuur wordt verder geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de opdrachtgever, of 8 dagen na gebruiksklare oplevering indien de opdrachtgever Mastronardi Software niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd, of na het herstel van de gemelde gebreken.

3.6. De acceptatie kan door de opdrachtgever niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk nalaten door de opdrachtgever van een acceptatietest.

3.7. Voor zover gefaseerde oplevering is overeengekomen, gelden alle punten van deze paragraaf onverminderd voor de met de fasering corresponderende delen van het project.

4. Onderhoud

4.1. Het onderhoud van de website wordt afhankelijk van het wel of niet gebouwd zijn met een CMS, door Mastronardi Software of door de klant zelf gedaan.

4.2. Indien aan Mastronardi Software gevraagd wordt wijzigingen te doen aan de website, na 8 dagen na opleveringsdatum, zal de kost hiervan worden berekend op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van het aanvragen. Deze prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande mededeling wijzigen.

5. Eigendom en bescherming

5.1. Conform de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, tekeningen, modellen, ontwerpen, enzovoort, zijn al de door Mastronardi Software ontworpen schetsen, ontwerpen, foto's, afbeeldingen, webpagina's en websites, banners, interpretaties, concepten, schikkingen, programmatuur, enzovoort, welke ook de techniek mag zijn, het eigendom van Mastronardi Software. Ze mogen op geen enkele manier worden nagemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of verspreid. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, op geen enkele manier het recht het als eigendom te beschouwen.

5.2. De ontworpen website/programmatuur is het intellectuele eigendom van Mastronardi Software en wordt als zodanig door de wetgeving beschermd. De website/programmatuur mag dus niet worden overgemaakt ten kostenloze titel of bezwarende titel, onder welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, aan om het even welke derde, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mastronardi Software.

5.3. De opdrachtgever verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van de website/programmatuur te bewaren, en geen kopies van het geheel of gedeeltes van de software of van methoden en concepten daarin gebruikt te verspreiden of openbaar te maken aan om het even welke derde.

5.4. Alle elementen en gegevens die door de opdrachtgever aan Mastronardi Software worden verstrekt voor opname in de website/programmatuur, ondermeer alle teksten, beelden, logo's, grafieken, foto's, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever.

5.5. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op :

- het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;

- het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;

- het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;

- het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

5.6. De opdrachtgever vrijwaart Mastronardi Software tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekeIijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens bepaald onder artikel 4.4.

III. Webhosting

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf III gelden specifiek voor alle door Mastronardi Software ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren webhosting activiteiten. Met webhosting wordt bedoeld het onderbrengen van een website op een webserver.

1.2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf III vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2. Eigendom en bescherming

2.1. Alle elementen en gegevens van de website die door de opdrachtgever aan Mastronardi Software worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, ondermeer alle teksten, beelden, logo's, grafieken, foto's, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever.

2.2. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op :

- het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transferen van de ene drager op de andere;

- het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;

- het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;

- het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

2.3. De opdrachtgever vrijwaart Mastronardi Software tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens bepaald onder artikel 2.1.

2.4. De opdrachtgever maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de bestelling afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz. De opdrachtgever aanvaardt dat Mastronardi Software in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventueel recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

2.5. De opdrachtgever aanvaardt dat Mastronardi Software alle daden kan stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de webhosting service .

- de gegevens en/of elementen en de updates ervan kopiëren; zowel permanent als tijdelijk, ongeacht de vorm of de drager (onder meer ook electronisch);

- deze meedelen en/of ter beschikking stellen van de Internetgebruikers.

3. Duur van de overeenkomst

3.1. Een webhosting wordt aangeboden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 3 maanden te respecteren, die 3 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

Het kan ook voorkomen dat verlengingen niet automatisch gebeuren, de verantwoordelijkheid ligt dan bij de klant om tijdig de verlenging aan te vragen en de betaling hiervan vooraf te voldoen.

IV. Registratie domeinnamen

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf IV gelden specifiek voor alle door Mastronardi Software ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren activiteiten betreffende registratie, transfer of trade van domeinnamen.

1.2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf IV vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2. Registratie

2.1. Elke registratie van eender welk domein met gebruik van het daartoe voorziene registratietool op één van de websites van Mastronardi Software met vrijwillige en gewilde ingave van alle klantengegevens, verbindt de klant onherroepelijk.

3. Verantwoordelijkheid

3.1. Aangezien de toekenning van de domeinnamen op het Internet afhangt van de uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde autoriteit, is Mastronardi Software op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor een eventuele weigering. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn.

4. Duur van de overeenkomst

4.1. De registratie van een domeinnaam is steeds voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 3 maanden te respecteren, die 3 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

Het kan ook voorkomen dat verlengingen niet automatisch gebeuren, de verantwoordelijkheid ligt dan bij de klant om tijdig de verlenging aan te vragen en de betaling hiervan vooraf te voldoen.

4.2. Facturen voor de registratie van één of meerdere domeinnamen zijn steeds betaalbaar binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur.

5. Nameservers

5.1. De klant verbindt er zich toe om, wanneer Mastronardi Software hierom verzoekt, de domeinnaam te voorzien of te laten voorzien van minstens twee nameservers, die op hun beurt correct geconfigureerd zijn om datatrafiek via de domeinnaam in goede banen te leiden. Hij zal onder geen beding de nameservers van Mastronardi Software opgeven indien hij bij Mastronardi Software geen bijhorende webhosting pakket huurt.

6. Email-adres

6.1. De klant zal bij het registreren van de domeinnaam, naast de andere benodigde gegevens, de naam, het telefoonnummer en het e-mail-adres opgeven van de contactpersoon. Dit e-mail-adres dient ten allen tijde functioneel te zijn en niet betrokken te zijn op één van de domeinnamen die bij Mastronardi Software worden gehuurd door om het eender welke klant. De klant zal ten allen tijde aan de vereisten van dit e-mail-adres voldoen, en zal zonodig een wijziging van e-mail-adres aan Mastronardi Software doorgeven.

7. Modaliteiten

7.1. De klant neemt kennis van het feit dat Mastronardi Software enkel als tussenpersoon handelt tussen de klant en de autoriteit die de domeinnaam toekent. Het aanvragen en onderhouden van de domeinnaam dient enkel en alleen als extra dienstverlening aan de klant te worden gezien. De klant erkent dat Mastronardi Software geen enkele beslissende controle heeft over het aanvragen, het registreren, het aanpassen, het onderhouden of het annuleren van een domeinnaam, inzonderheid wat betreft de reglementering die door ICANN, OpenSRS, DNS-BE of enige andere relevante autoriteit wordt gehanteerd. Mastronardi Software zal op geen enkele manier worden aansprakelijk gesteld indien de klant de controle over de domeinnaam verliest ten gevolge van dergelijke reglementering of enige andere reden. Mastronardi Software zal wat dat betreft steeds trachten de belangen van de klant te verdedigen.